Algemene voorwaarden

All-in Freight Forwarding - logo

Algemene voorwaarden All-in Freight Forwarding BV

Algemene bepalingen

All-in Freight Forwarding B.V. handelt uitsluitend als expediteur. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, zijn op al onze werkzaamheden de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing, gedeponeerd door de “FENEX” ter Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.

Al het vervoer van goederen over de lucht/zee/weg/spoor wordt door All-in Freight Forwarding B.V. uitbesteed aan derden, op welk vervoer de (verplichte) verdragen, reglementen, de bepalingen uit de vervoersdocument (sea-air waybill, CMR, vrachtbrief etc.) van toepassing zijn, evenals deze Algemene Voorwaarden met de FENEX-voorwaarden. Onder vervoersdocumenten wordt verstaan het vervoersdocument dat door de logistieke dienstverlener of diens hulppersoon is afgegeven danwel door één van deze in de hoedanigheid van afzender ondertekend is. Ook de Algemene Vervoerscondities (AVC 2002) zijn van toepassing in geval van vervoer over de weg in Nederland. Indien het CMR verdrag van toepassing is, zijn de Algemene Vervoerscondities aanvullend van toepassing.

Zodra een expeditie-opdracht is verstrekt, wordt automatisch overeengekomen dat de opdrachtgever de offerte alsmede de voornoemde condities heeft geaccepteerd.

Het Nederlandse recht is uitsluitend van toepassing

Goederen

De te verschepen goederen zijn ongevaarlijke koopmansgoederen, deugdelijk verpakt en bevat minimaal een herkenbare markering / NAW gegevens. Bij niet deugdelijk verpakte of traceerbare goederen behoudt All-in Freight Forwarding B.V. zich het recht voor deze goederen te weigeren.

Houten verpakkingen dienen te voldoen aan de specifieke eisen van desbetreffende landen.

Afmetingen en gewichten (betalend gewicht):
Luchtvracht                                1:6 (1 CBM = 167kg)
Zeevracht                                   1:1 (1 CBM = 1000kg)
Wegtransport                            1:3 (1 CBM = 333kg)

Opdracht tot het doen vervoeren van gevaarlijke goederen dient vooraf schriftelijk te worden verstrekt, met daarbij alle benodigde informatie om het vervoer binnen de kaders van de DGR-regeling voor luchtvracht en de IMO-regeling voor zeevracht, uit te voeren

Het neutraliseren van goederen dient schriftelijk te worden verzocht tegen nader te bepalen extra kosten. All-in Freight Forwarding B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid in deze.

Transportverzekering

Onze tarieven zijn altijd exclusief transportverzekering en wij adviseren derhalve een transportverzekering af te sluiten. Zonder schriftelijke opdracht wordt er door ons geen transportverzekering ingedekt. Als service aan onze klanten kan All-in Freight Forwarding B.V. zorgdragen voor een transportverzekering. Neem hiervoor contact op met ons voor de inlichting over alle voorwaarden, tarieven en uitsluitingen.

Claim

Als expediteur zijn wij slechts verantwoordelijk voor het op deugdelijke wijze sluiten van een vervoerovereenkomst. Wij zijn naar onze opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade of verlies tijdens het vervoer, tenzij die schade aantoonbaar is ontstaan als gevolg van onze schuld of nalatigheid.

Voor een claim waarvoor wij als expediteur niet aansprakelijk zijn, zullen wij evenwel onze bemiddelende rol inzetten om ten behoeve van de opdrachtgever schadevergoeding van de ingeschakelde partij te krijgen. Kosten die wij daarbij maken, worden doorbelast aan de opdrachtgever.

All-in Freight Forwarding B.V. dient schriftelijk en gemotiveerd op het volgende e-mailadres: jeroen@all-infreight.com , op de hoogte te worden gebracht van een claim, uiterlijk binnen de wettelijke termijnen of, wanneer zulke termijnen niet zijn vastgesteld, binnen 14 (veertien) dagen na uitvoering van de overeenkomst, bij gebreke waarvan de overeenkomst correct geacht wordt te zijn uitgevoerd.

Niettegenstaande het voorgaande zal een claim niet in behandeling worden genomen, zolang niet alle kosten verschuldigd aan All-in Freight Forwarding B.V. zijn betaald.

Betalingscondities

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum bij een maximale kredietlimiet van €3.000, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Zendingen van nieuwe opdrachtgevers dienen vooraf betaald te worden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

All-in Freight Forwarding B.V. behoudt zich het recht voor om bepaalde (natuurlijke) rechtspersonen geen/minder krediet te geven en/of een kortere betaaltermijn te eisen.

Verruiming van de standaard betaaltermijn en/of kredietlimiet cliënt voor aanvraag van een mogelijke samenwerking te worden aangevraagd bij All-in Freight Forwarding B.V.

De tarieven zijn altijd exclusief BTW en slechts geldig voor het aangeboden tijdsverloop.

Afgegeven tarieven zijn gebaseerd op de door u verstrekte gegevens betreffende volume en frequentie. Mochten na het verstrijken van de bepaalde periode deze gegevens niet overeenstemmen dan behouden wij ons het recht voor de tarieven aan de actuele situatie aan te passen.

Facturen worden altijd opgemaakt in Euro’s (€).

Tarieven zijn exclusief (tijdelijke) opslag tenzij anders overeengekomen.

Betaling per cheque of contant zal niet worden aanvaard.

Aanpassingen van tarieven/kosten welke van overheidswege worden opgelegd en/of andere buiten onze invloedsfeer liggende oorzaken worden doorbelast. Kosten als invoerrechten en BTW zullen netto aan u worden doorbelast.

Services All-in Freight Forwarding